algemene voorwaarden

 
 

Art. 1. Identificatie, definities en toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

1.1. Identificatie
Ardennen Lodge BV is een vennootschap met met maatschappelijke zetel in België, in Moortselestraat 43, 9860 Moortsele

Contacteer ons via https://ardennenlodge.be/contact

Ardennen Lodge BV is geregistreerd bij de btw onder het nummer BE715509513 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 715509513

1.2. Definities
Men verstaat onder

 • "Ardennen Lodge": Ardennen Lodge BV, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.
 • "Klant": de klant-huurder die een logies reserveert dat Ardennes Lodge via zijn website ter beschikking stelt.
 • "Contract": het contract voor terbeschikkingstelling dat Ardennen Lodge en de klant bindt bij het afsluiten van de boekingsprocedure waartoe ook de onderhavige algemene voorwaarden en de huisregels voor toegang tot het logies behoren.
 • "Eigenaar": Ardennen Lodge is de eigenaar van het bemeubelde onroerend goed
 • "Logies": het goed dat beschreven wordt in het huurcontract van een bemeubeld onroerend goed, dat door de klant-huurder voor een verblijf van welbepaalde duur bij Ardennen Lodge geboekt wordt.
 • "Website": de site van Ardennen Lodge waarvan de domeinnamen ardennenlodge.be, ardennen-lodge.be; ardenneslodge.be, ardennes-lodge.be zijn
 • "Gerant-onthaal": de natuurlijke persoon, aangesteld door de eigenaar met de bedoeling de klant te onthalen en over te gaan tot de formaliteiten die aan het onthaal verbonden zijn (zoals het overhandigen van de sleutels, enz.).
 • "Prijs van het verblijf": het betreft de prijs, alle belastingen inbegrepen, voor het betrekken van het logies, zoals vermeld op de voorstellingspagina van het logies, gepubliceerd op de website, met uitsluiting van de waarborg, voor de geselecteerde periode met inachtneming van het aantal aangemelde deelnemers, een annulatieverzekering (elders af te sluiten door de boeker)
 • "Huurprijs": het betreft de prijs van het verblijf inclusief eindschoonmaak, verwarming, elektriciteit, water, afvalverwerking, taxen, boekingskosten en de huur van het bedlinnen.
 • "Non-conformiteit": het feit dat een goed niet overeenkomt met de beschrijvende informatie op de Website of in het verslag van de plaatsbeschrijving.
 • "Gebrek": het feit dat een goed of een uitrusting van het goed gebrekkig is, onder schade lijdt.

1.3 Toepassingsgebied
De onderhavige algemene voorwaarden vormen een wezenlijk onderdeel van het contract. Bijgevolg zal er van deze voorwaarden enkel afgeweken kunnen worden als Ardennen Lodge er op voorhand en schriftelijk mee ingestemd heeft. Bijgevolg zal de klant op geen enkele manier aanspraak kunnen maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke die ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden, moet hij dit voorafgaand aan het afsluiten van het Contract uitdrukkelijk aanvragen. In dat geval zullen de algemene voorwaarden toch op aanvullende manier van toepassing blijven.
Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle andere contracten, algemene voorwaarden en bijlagen die de klant en Ardennen Lodge vroeger hebben gesloten. Ze zijn van toepassing op alle contracten die vanaf 1 december 2021 worden gesloten.

Art. 2. Opstelling van het contract

Het aanbod voor terbeschikkingstelling van het logies wordt uitsluitend door Ardennen Lodge op de website voorgesteld en is geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het logies en de voorwaarden, bepaald door de algemene voorwaarden en de huisregels.
Ardennen Lodge geeft de klant-huurder, vóór de bevestiging van zijn boeking, toegang tot de gegevens die hij ingevoerd heeft. Deze toegang bestaat uit een webpagina waar de Klant uitgenodigd wordt om alle uitvoeringsbepalingen omtrent de boeking, die hij kan wijzigen indien hij dat wenst, te bevestigen.

Door op de knop 'Nu reserveren' te klikken, verklaart de klant-huurder dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene huurvoorwaarden en de huisregels die hierin zijn opgenomen en dat hij/zij deze aanvaardt. De klant-huurder erkent eveneens de annulatievoorwaarden van Ardennen Lodge te kennen en is vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij derden. Deze fase geldt als een elektronische ondertekening die tussen beide partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven ondertekening.

Door op deze manier vastberaden in te stemmen met de voorschriften van de algemene voorwaarden en de huisregels is de klant-huurder naar behoren geïnformeerd dat hij zich verbindt tot een contractuele relatie onder die voorwaarden. Vanaf dat ogenblik dient de klant aan Ardennen Lodge het bedrag over te schrijven zoals dat bepaald staat in de boekingsprocedure.

Nauwkeuriger geformuleerd wordt het contract gesloten na de volgende technische stappen:

 • Stap 1: selectie van het vakantiehuis voor een welbepaalde periode;
 • Stap 2: identificatie van de klant-huurder door middel van een e-mail (hetzij als nieuwe gebruiker, hetzij als oude gebruiker). De klant – nieuwe gebruiker – wordt uitgenodigd zijn wens uit te drukken of hij al dan niet commerciële aanbiedingen wil ontvangen. In “samenstelling” duidt hij het volgende aan: de vermeldingen van de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf,
 • Stap 3: De klant - nieuwe gebruiker wordt ertoe gebracht zijn persoonlijke gegevens mee te delen: naam, voornaam, adres en telefoonnummer.
 • Stap 4: De klant wordt uitgenodigd zijn boeking te bevestigen op een pagina die alle modaliteiten hieromtrent samenvat. Indien de modaliteiten omtrent zijn boeking niet naar zijn wens zijn, kan hij terugkeren naar de vorige stappen door op het nummer van de stap te klikken waar hij een bepaald gegeven wenst te veranderen. De klant klikt op de knop “Nu boeken”.
 • Stap 5: De pagina verschaft de klanten alle informatie die betrekking heeft op hun boeking: het te betalen bedrag en de details van de betalingsmodaliteiten, de belangrijke documenten…

Art. 3. Minderjarigheid

In geen geval zal Ardennen Lodge aanvaarden een verbintenis aan te gaan met een persoon die jonger is dan 18 jaar. Alle boekingen uitgevoerd door personen jonger dan 18 jaar, worden als onbestaand beschouwd, zonder dat de klant van Ardennen Lodge enige schadevergoeding kan eisen.
De klant dient alle directe en indirecte gevolgen van een boeking waarbij foute gegevens werden ingevoerd, aan Ardennen Lodge te vergoeden.

Art. 4. Afwezigheid van het herroepingsrecht

Volgens artikel VI.53 van het wetboek van economisch recht, dat handelt over een contract voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen binnen de 14 dagen na zijn boeking zonder afbreuk te doen aan zijn recht het contract te ontbinden of het over te dragen conform artikelen 5 en 7.

Art. 5. Overdracht van het contract

De klant is niet bij machte het contract over te dragen behalve mits schriftelijk akkoord van Ardennen Lodge en wel minstens 15 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf.
Ardennen Lodge behoudt zich het discretionaire recht voor de overdracht van het contract te weigeren.
De klant-overdrager en de overnemer zijn in elk geval gezamenlijk aansprakelijk voor de uitvoering van het Contract en met name voor de betaling van de prijs van het verblijf, en indien van toepassing, de waarborg, evenals de betaling van de overdrachtskosten, vastgesteld op 25€.
Als de klant het contract overdraagt zonder dat de voorwaarden die in de 1e alinea uiteengezet werden, nageleefd worden, dan zal het contract van rechtswege ontbonden worden en zal de klant aan Ardennen Lodge de schadevergoeding betalen die vastgelegd werd in artikel 7.2.

Art. 6. Opschortende voorwaarde

De klant die de huisregels voor toegang tot het logies aanvaard heeft tijdens de boekingsprocedure van het verblijf, verklaart op onherroepelijke manier op de hoogte te zijn dat het contract afgesloten wordt onder opschortende voorwaarde van akkoord van de eigenaar die dit akkoord met name kan doen afhangen van een verhoging van de waarborg.
In dit geval zal het akkoord worden bereikt binnen een termijn van 48 uren na de boeking door de klant.

Art. 7. Ontbinding/annulatie van het contract

7.1. Door Ardennen Lodge
A. Ardennen Lodge verbreekt het contract voor het begin van het verblijf door omstandigheden die niet aan de huurder kunnen worden toegeschreven. In dit geval kan de huurder zo snel mogelijk de terugbetaling te eisen van alle bedragen die hij gestort heeft voor de uitvoering van het contract.

De klant zal echter geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding in het geval van overmacht, gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennen Lodge en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst exhaustief is: een feit toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, pandemie zone in quarantaine, overlijden van de eigenaar...).
Behalve in geval van overmacht heeft de huurder het recht om een vergoeding te eisen die overeenkomt met de werkelijk geleden schade en die gerechtvaardigd wordt door bewijsstukken. Deze schadevergoeding zal in ieder geval maximaal 30% van de huurprijs exclusief lasten bedragen.

B. Ardennen Lodge beëindigt het contract in de fout van de huurder, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, indien:

 • 1° Voor het begin van het verblijf houdt de huurder zich niet aan de regels die gelden op het moment van de reservering en/of de betalingsvoorwaarden en/of begaat hij een fout bij het invoeren van zijn gegevens tijdens de reserveringsprocedure;
 • 2° Tijdens het verblijf voldoet de huurder niet aan de verplichtingen die hij op grond van de algemene voorwaarden en de huisregels van het contract heeft.
 • In geval van annulering ten laste van de huurder, is deze laatste eveneens aansprakelijk ten aanzien van Ardennen Lodge voor de bedragen vermeld in artikel 7.2. van de algemene voorwaarden.

7.2. Door de klant-huurder
Indien de klant het contract verbreekt, zal hij de aan Ardennen Lodge betaalde verzekeringspremies niet kunnen terugvorderen voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen.
Bovendien, indien de klant het contract buiten een geval van overmacht annuleert, is hij aan Ardennen Lodge een schadevergoeding verschuldigd voor de schade die hijzelf en de eigenaar hebben geleden, die overeenkomt met een dossierkost van € 25 en voor de rest forfaitair is vastgelegd op de volgende wijze:

 • Als de ontbinding zich meer dan 120 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 0% van de huurprijs;
 • Als de ontbinding zich tussen de 120ste dag (inclusief) en de 60ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 30% van de huurprijs;
 • Als de ontbinding zich tussen de 60ste dag (inclusief) en de 30ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 60% van de huurprijs;
 • Als de ontbinding zich tussen de 30ste dag (inclusief) en aanvangsdatum van het verblijf voordoet: 100% van de huurprijs;

7.3. In een geval van overmacht
In het geval dat het contract niet kon worden uitgevoerd, ondanks de zorgvuldigheid van alle partijen door onvoorziene redenen buiten hun wil, zijn de beginselen inzake overmacht van toepassing in overeenstemming met het contractueel evenwicht.
Elke partij houdt in dit geval rekening met de belangen van de andere partij. De huurder gaat er in eerste instantie mee akkoord de woning opnieuw ter verhuur aan te bieden, om zo de schade voor de eigenaar zo veel mogelijk te beperken. Ardennen Lodge zal van haar kant alles in het werk stellen om de woning zo snel mogelijk opnieuw te verhuren. Indien Ardennen Lodge niet in staat is de woning binnen een redelijke termijn opnieuw te verhuren, zal de huurder enkel gecompenseerd worden door middel van een waardebon die geldig is voor een periode van drie jaar vanaf de datum van uitgifte. Gevallen van overmacht "CORONA" worden gedefinieerd in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Art. 8. Verandering van een wezenlijk onderdeel van de boeking

Artikel 8.1. Vóór de aanvang van het verblijf
Indien er na het sluiten van het contract en vóór de aanvangsdatum van het verblijf een wezenlijk onderdeel van de boeking in gebreke blijft of veranderd wordt, dan zal Ardennen Lodge de klant hier zo snel mogelijk over informeren van zodra Ardennen Lodge hiervan op de hoogte is en in ieder geval vóór de aanvangsdatum van het verblijf.
In dit geval zullen de regels zoals die hierboven in artikel 7.1.A genoemd zijn, van toepassing zijn.

Article 8.2. Tijdens het verblijf
Mocht tijdens het verblijf blijken dat ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden één of meerdere onderdelen van de boeking niet ten uitvoer worden gebracht dan zal het contract van rechtswege ontbonden worden en dan zal Ardennen Lodge de klant de prijs van het verblijf pro rata terugbetalen op basis van het aantal dagen die nog overblijven tot aan de einddatum van het verblijf.
Bovendien zal de klant een schadevergoeding kunnen eisen die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade en die met bewijsmateriaal gestaafd wordt. Deze schadevergoeding zal in ieder geval maximaal 30% van de huurprijs exclusief lasten bedragen.
De klant zal geen aanspraak kunnen maken op die schadevergoeding in geval van overmacht gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennen Lodge en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst exhaustief is: feit toe te schrijven aan de eigenaar, oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de eigenaar...).

Art. 9. Verplichtingen van Ardennen Lodge

9.1. Documenten die aan de klant-huurder gecommuniceerd moeten worden

Ardennen Lodge zendt de klant-huurder middels elektronische post (e-mail, sms) een bevestiging van de ontvangst van zijn boeking via Ardennen Lodge, een samenvatting van de boeking en een uitnodiging tot betaling. Ardennen Lodge geeft de Klant ook kennis van een pro-formafactuur met alle wezenlijke informatie omtrent de boeking.
Na betaling van de prijs van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg, geeft Ardennen Lodge de klant-huurder kennis van:
A. Een verbijfsticket met:

 • Het adres en de wegbeschrijving van de geboekte logies;
 • Het boekingsnummer;
 • De bindende huisregels voor toegang tot het logies
 • De zaken die de klant absoluut met zich moet meebrengen. Bij wijze van voorbeeld: bedlinnen, afdrooghanddoeken, badhanddoeken, toiletpapier, onderhoudsproducten… Of in het tegenovergestelde geval de bevestiging dat deze zaken ter plekke aanwezig zijn…;
 • de naam, het adres, het telefoonnummer van de eventuele gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, het adres van het logies en de plaats waar de sleutels opgehaald kunnen worden;
 • de modaliteiten bij aankomst van de klant en belangrijke opmerkingen met betrekking tot de aankomst;

9.2. Conformiteitsgarantie

Ardennen Lodge garandeert de conformiteit van de beschrijvingen van de logies en hun inhoud. Evenzo worden de foto's, plannen en toeristische informatie uitsluitend ter informatie meegedeeld en houdt dit geen enkele verplichting in voor Ardennen Lodge.

Art. 10. Verplichtingen van de klant-huurder

10.1. Informatie afkomstig van de klant
De klant moet Ardennen Lodge de correcte, volledige en actuele informatie verstrekken, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst exhaustief is, met betrekking tot de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen,...) en de reden van het verblijf. De klant zal instaan voor alle mogelijke gevolgen, en met name de financiële, die voortvloeien uit elke onjuiste, onvolledige en/of niet actuele informatie die hij aan Ardennen Lodge meegedeeld zou hebben.

10.2. Betalingsverplichtingen
10.2.1. Prijs van het verblijf
Binnen de 5 dagen vanaf de datum waarop de reservering wordt bevestigd, betaalt de klant aan Ardennen Lodge een voorschot dat overeenkomt met 50 % van de huurprijs

De klant betaalt het resterende bedrag van de prijs van het verblijf en, indien van toepassing de waarborg, ten laatste 60 dagen voor het begin van het verblijf.
Indien de boeking minder dan 60 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt de klant het volledige bedrag van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg zodra zijn boeking bevestigd werd door Ardennen Lodge.
Indien de boeking minder dan 21 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde en de betaling werd uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving, dan bezorgt de Klant aan Ardennen Lodge onmiddellijk een geldig bewijs van deze betaling.
Indien de klant-huurder nalaat aan zijn betalingen te voldoen binnen de voorziene tijdspanne, dan houdt Ardennen Lodge zich het recht voor om de boeking ten laste van de klant voor de aanvang van het verblijf op te schorten conform artikel 7.1.B.
Het verblijf kan in geen geval beginnen zonder dat de klant het totale bedrag dat hij verschuldigd is, heeft betaald.
De klant voert alle betalingen beoogd in onderhavig artikel, uit ten gunste van Ardennen Lodge middels een bankoverschrijving op het bankrekeningnummer dat op de bevestiging van de boeking staat en/of de pro-formafactuur met de daar vermelde communicatie of middels de beveiligde online-betaalmethodes.

10.2.2. Lasten
Ardennen Lodge werd gebouwd volgens de meest recente normen, zowel op het vlak van ecologische bouwmaterialen als energie efficiëntie.
Het energieverbruik is standaard inbegrepen in je verblijf bij een normaal gebruik als een goede huisvader van het logies.
De huurprijs dekt een redelijk verbruik als goede huisvader in functie van het aantal personen dat door de klant-huurder werd aangemeld voor het bewonen van het onroerend goed tijdens het verblijf.
Het forfait kan in geen enkel geval, bij wijze van voorbeeld en dus niet exhaustief, het herladen van elektrische voertuigen, de installatie van opblaasbare zwembaden of welke andere uitrusting dan ook die niet meegedeeld werd op de voorstellingspagina van het logies zoals dit op de website gepubliceerd wordt, dekken.
Het gebruik van de hulpbronnen voor andere doeleinden dan die van het vakantiehuis zullen aanleiding geven tot een facturering van de bijkomende kosten die ontstaan zijn.
De manier waarop de lasten berekend worden, is gedetailleerd uiteengezet op alle pagina's die verwijzen naar het logies en naar zijn prijs. Het kan namelijk gaan om, zonder dat deze lijst exhaustief is, energieverbruik, de verblijfstaks, de huurprijs voor linnengoed en de kosten die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling van of aan het onderhoud van specifieke uitrustingen.
Aangezien de kost van bepaalde verplichte lasten redelijkerwijs niet op voorhand berekend kan worden omwille van de aard ervan, zullen deze lasten opgenomen worden in de prijs van het verblijf op basis van een slechts indicatieve schatting en het meegedeelde bedrag is niet bindend.
De schatting van de variabele verplichte lasten wordt berekend op basis van het verbruik dat geregistreerd werd tijdens eerdere verblijven in het vakantiehuis.
De precieze afrekening van deze lasten wordt op het einde van het verblijf opgesteld.

10.2.3. Waarborg
De waarborg dient voldaan te worden samen met het saldo van de huurprijs, 8 weken voor de huurdatum.
In geval van niet-betaling van deze waarborg kan de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal weigeren de sleutels te overhandigen aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen beoogd in artikel 11, wordt de waarborg aan de klant door Ardennen Lodge of door de eigenaar terugbetaald, voor het verstrijken van de termijn van 15 werkdagen en dit, indien het geval zich voordoet en met voorrang, na aftrek van alle algemene kosten die voortvloeien uit de schade of de verliezen die de klant veroorzaakt heeft aan het logies en/of zijn inhoud.
Als het bedrag van de schade groter of gelijk is aan het bedrag van de waarborg, dan verbindt de huurder zich ertoe om daarbovenop het bedrag te betalen dat de lasten dekt en indien het geval zich voordoet, ook de kosten die verbonden zijn aan de schade.
De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de terugbetaling van de waarborg door Ardennen Lodge pas gebeurt wanneer er een akkoord met betrekking tot de afrekening aangaande eventuele huurschade en de lasten en kosten, zoals beoogd in de vorige paragraaf, of, bij ontstentenis van een akkoord, wanneer een definitieve gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, uitgesproken zal zijn.

10.3. Verantwoordelijkheid van de klant-huurder
10.3.1. Algemeen

De klant erkent dat enkel en alleen hij burgerlijk verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt aan het logies, aan zijn inhoud, aan zijn uitrustingen, aan derden en/of aan hun goederen, door zijn handelingen of die van een persoon, inclusief zijn gasten, of van een dier waarvoor hij instaat, ten gevolge van een onwettig of laakbaar gedrag, of niet-conform het logies of zijn inhoud, van een diefstal of van een brand net zoals van het niet-uitvoeren van zijn contractuele verplichtingen.
Mits akkoord van de huurder heeft de eigenaar het recht om de kosten die hij/zij maakt om de woning, de inboedel, de uitrusting en/of de bijgebouwen terug in de oorspronkelijke staat te herstellen, na aftrek, in voorkomend geval, van een afschrijvingscoëfficiënt, op de waarborg in te houden indien de verzekeraar de schade niet geheel of gedeeltelijk dekt in het kader van het contract.
Ardennen Lodge kan overigens ook niet verantwoordelijk gesteld, noch opgezocht worden door de klant, in het geval van diefstal, brand, of verhaal van de eigenaar van het logies tegen de klant, bijvoorbeeld uit hoofde van schade die veroorzaakt werd aan het terbeschikkinggestelde logies.

10.3.2. Verplichtingen van de klant bij zijn aankomst
Tenzij anders vermeld op het verblijfsticket vindt de aankomst van de klant en het ophalen van de sleutels plaats tussen 16 en 18 uur op het adres van het terbeschikkinggestelde logies.
Indien de klant zich onmogelijk kan aandienen binnen dit slot, ongeacht de omstandigheden (bv. file, stakingen, enz.) dan wordt hij ertoe gehouden de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, waarvan de gegevens vermeld staan op het verblijfsticket, persoonlijk telefonisch in te lichten en met hem een ander aankomstuur overeen te komen.
De klant beschikt over een periode van 4 uur nadat hij zijn intrek heeft genomen in de gehuurde plaatsen, en zal ten laatste om 22 uur op de dag van de aankomst aan de eigenaar, zijn vertegenwoordiger en aan Ardennen Lodge volgens de modaliteiten voorzien in artikel 11, aangifte doen van elk conformiteitsgebrek van het logies en/of van zijn inhoud en/of van zijn uitrustingen in vergelijking met de informatie die hem werd meegedeeld en met de informatie die vermeld wordt in het ontvangen plaatsbeschrijvingsverslag.
Indien de klant zich binnen dit slot niet uit, dan zal dit beschouwd worden als erkenning door deze laatste dat de vermeldingen die op de fiche van het huis staan en/of het verslag bij aankomst, overeenkomen met de realiteit.
Het verslag zal dan beschouwd worden als tegenstrijdig met de staat van het vakantiehuis, van zijn inhoud en van zijn uitrustingen op het ogenblik van zijn aankomst.

10.3.3. Verplichtingen van de klant-huurder tijdens zijn verblijf
1- De door de autoriteiten in het kader van de COVID-19 pandemie opgelegde regels naleven.

2- Persoonlijk aanwezig zijn gedurende de volledige duur van zijn verblijf
De Klant verklaart op onherroepelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht dat hij alleen de volledige verantwoordelijkheid draagt, waarvan de modaliteiten gedetailleerd worden in onderhavig artikel 10.3.1. Hij verbindt zich er vanaf dat ogenblik toe om gedurende de volledige duur van het verblijf persoonlijk aanwezig te zijn in het logies dat hem ter beschikking gesteld wordt.

3- De bestemming van het logies naleven en de plicht om schoenen uit te doen binnenshuis
De specifieke huisregels staan in detail geformuleerd hier, en de klant verbindt zich ertoe om deze na te leven, inclusief de plicht om de schoenen uit te doen bij het betreden van de lodge.
De klant verbindt er zich toe om het logies als een goede huisvader te gebruiken, conform het gebruik waarvoor het bestemd is en volgens de beschrijving die ervan gegeven wordt op de voorstellingspagina van het logies zoals gepubliceerd op de website. Hij verbindt er zich bijgevolg toe om kennis te nemen van alle gebruiksinstructies geformuleerd door Ardennen Lodge of door de beheerder die verantwoordelijk is voor het onthaal en om deze na te leven, met het oog op het goede verloop van het verblijf.
De klant verbindt er zich toe om het logies dat hem ter beschikking gesteld werd, evenals zijn bijgebouwen en zijn omgeving, ook inzake geluid, te eerbiedigen.
De klant verbindt er zich toe om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daarvoor niet voorzien zijn (grasperk, tuin...). Hij verbindt zich er ook toe om geen tijdelijke onderkomens, zoals een tent, een mobilhome... te installeren.

4- De wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het vakantiehuis naleven
De klant verbindt er zich toe om de wettelijk toegelaten maximale capaciteit van het logies na te leven, evenals het eventuele verbod om het logies te laten betrekken door groepen en/of voor doeleinden die niet toegelaten zijn volgens de bijzondere voorwaarden voor toegang tot het logies, zoals vermeld voor menig goed op de website en op het verblijfsticket.
Om te beoordelen of de wettelijk toegelaten maximale capaciteit nageleefd wordt, neemt men het totaal aantal volwassenen, adolescenten, kinderen en baby's die in het logies verblijven in beschouwing en dit ongeacht het aantal bedden en/of slaapmeubelen die beschikbaar zijn in het beoogde logies.

5- Het verbod op de organisatie van bepaalde evenementen naleven
De organisatie van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, lockdownfeesten of andere soortgelijke evenementen is tijdens de hele huurperiode verboden.

6- De voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van huisdieren naleven

Honden en of andere huisdieren zijn niet toegelaten in de locaties van Ardennen Lodge.
Indien de aanwezigheid van een hond door de eigenaar op aanvraag toegestaan is, dan zal Ardennen Lodge de klant inlichten over de gewone gebruiksvoorschriften hieromtrent: bij wijze van voorbeeld en zonder dat deze lijst exhaustief is, honden niet toelaten in de slaapkamers, noch op de zetels. In de tuin zal Ardennen Lodge de klant in herinnering brengen dat hij verplicht is erover te waken dat de hond aan de leiband gehouden wordt en dat alle vereiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden om welke schade dan ook aan personen of goederen te vermijden, met dien verstande dat hij in het voorkomende geval de enige verantwoordelijke zal zijn. Bovendien zal de aandacht van de klant-huurder gevestigd worden op het feit dat hij verplicht in orde moet zijn met alle wettelijke verplichtingen die van kracht zijn met betrekking tot het houden van honden die de reputatie hebben gevaarlijk te zijn.

7 - Het rookverbod in de binnenruimtes van het vakantiehuis respecteren
De klant verbindt er zich toe om in de binnenruimtes van het vakantiehuis het rookverbod te respecteren en te laten respecteren door alle personen die in het vakantiehuis verblijven.
Onder de "binnenruimtes" van het vakantiehuis wordt iedere ruimte verstaan die door muren met een plafond of een vals plafond van de buitenomgeving afgesloten is.
Voor zover van toepassing, verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaars te vragen naar de meest aangewezen plaats om buiten het huis te roken en te informeren naar de meest aangewezen manier om filters, tabak en ander afval afkomstig van het roken te verzamelen.
Ardennen Lodge en de eigenaars van het gehuurde vakantiehuis kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien er toch hinder door sigarettengeur werd vastgesteld ten gevolge van het niet-naleven van dit voorschrift door de vorige huurders.

8- Linnengoed
De huur van bedlinen is inbegrepen (met name lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen). De klant is verplicht de bedden zelf op te dekken, of heeft de keuze optioneel bij te betalen voor opgemaakte bedden. De huur van badhanddoeken en vaatdoeken is niet voorzien. De klant moet dit linnengoed zelf meebrengen. De klant moet de matrassen ook overtrekken met een hoes of een laken. Het gebruik van slaapzakken is niet toegelaten. Bij ontstentenis heeft de eigenaar het recht om de kosten voor het reinigen van de matrassen en al het andere beddengoed dat ter beschikking gesteld werd van de klant, af te trekken van de waarborg.

9- Verbod om een frituurketel te gebruiken
Tenzij anders overeengekomen verbindt de klant er zich toe om in de gehuurde plaatsen geen gebruik te maken van een frituurketel tijdens de volledige duur van het verblijf.

10 – Onmiddellijk aangifte doen van alle defecten in de gehuurde plaatsen
In de veronderstelling dat de klant-huurder in de gehuurde plaatsen een defect zou vaststellen dat op korte termijn tijdens het verblijf hersteld kan worden, dan moet hij onmiddellijk na de vaststelling hier VERPLICHT aangifte van doen bij de eigenaar, de door hem gevolmachtigde, of bij de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, en indien van toepassing, bij Ardennen Lodge teneinde ons toe te laten zonder verwijl een passende oplossing te vinden.
Bij ontstentenis zal de klant-huurder geen verhaal kunnen zoeken bij Ardennen Lodge.
In de veronderstelling dat de oplossing niet onmiddellijk tijdens het verblijf aangereikt zou kunnen worden, beschikt de klant-huurder over een tijdspanne van maximaal 48 uur volgend op het einde van het verblijf om een klacht in te dienen volgens de modaliteiten zoals die in artikel 11 zijn gepreciseerd.

11- Eventuele huurschade
De klant verbindt zich ertoe om de eigenaar, de door hem/haar aangestelde persoon of de verantwoordelijke beheerder die instaat voor het onthaal onverwijld, en ten laatste op het moment van vertrek, op de hoogte te brengen van alle schade aan of verlies van de woning, de inboedel en/of de uitrusting.

10.3.4. Sancties
Indien de klant één van de verplichtingen vermeld in artikel 10 niet nakomt, kan hem de toegang tot de woning worden geweigerd en heeft Ardennen Lodge het recht om het contract op te zeggen conform artikel 7.1.B.
Ardennen Lodge kan het contract ook opzeggen indien zij kennis krijgt van een onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de woning door de huurder of door een persoon die door hem is gemachtigd om zich ter plaatse te bevinden, of van het gedrag van een dier dat de huurder onder zijn hoede heeft en dat hinder of schade veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken waardoor het goede verloop van het verblijf in het gedrang komt.

10.3.5. Verplichtingen van de klant bij zijn vertrek
Tenzij anders vermeld op het verblijfsticket heeft de klant de verplichting het terbeschikkinggestelde logies op de laatste dag van het verblijf vóór 10 uur vrij te maken, behalve tijdens de weekends waarin het toegestaan is tussen 10 uur en 20 uur te vertrekken.
De klant wordt ertoe gehouden om het logies, zijn inhoud en zijn uitrustingen in dezelfde staat te herstellen als die vermeld in het verslag van de plaatsbeschrijving bij aankomst en eveneens in een perfecte staat van orde en netheid.
De klant blijft, ondanks de eindschoonmaak uitgevoerd door een derde persoon, gehouden aan de verplichting de woning te borstelen/vegen, de vaat te doen en op te ruimen, de huishoudapparaten schoon te maken (barbecue inbegrepen), verplaatste meubels terug te zetten waar ze zich bij aankomst bevonden, de toiletten fatsoenlijk achter te laten, het afval te sorteren en op de juiste plek te deponeren, de bedden op te ruimen en het beddengoed die eventueel ter beschikking werd gesteld, op te vouwen.
De door de eigenaar gemaakte kosten voor het naleven van de bovengenoemde verplichtingen zullen ingehouden worden op de waarborg en, als de waarborg niet voldoende is om die schoonmaakkosten te dekken, door de eigenaar aan de klant gefactureerd worden.

10.3.6. Verzekeringen
De klant-huurder verbindt er zich toe een geldige verzekeringspolis te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand in het gehuurde gebouw.

Art. 11. Klachtenbehandeling

11.2. Klachten ingediend door de klant-huurder
11.2.1. Non-conformiteit van de gehuurde plaatsen
De klant-huurder beschikt over een tijdspanne van 4 uur na zijn intrek in de gehuurde plaatsen en dit ten laatste tot 22 uur op de dag van aankomst, om aan de eigenaar door tussenkomst van Ardennen Lodge elk conformiteitsgebrek van het logies en/of van zijn inhoud en/of van zijn uitrustingen in vergelijking met de informatie die hem werd meegedeeld en met de informatie die aanwezig is in het ontvangen plaatsbeschrijvingsverslag.
De klacht wordt ingediend info@ardennenlodge.be
De klacht zal gestaafd moeten worden door bewijskrachtig materiaal zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, foto’s, bewijzen van conversaties en uitwisselingen die met de eigenaar hebben plaatsgevonden.
Indien de klant zich binnen dit slot niet uit, dan zal dit beschouwd worden als erkenning door deze laatste dat de vermeldingen op de huisfiche en/of het plaatsbeschrijvingsverslag overeenkomen met de realiteit en wel op die wijze dat om die reden geen enkel verhaal meer kan gehaald worden.

11.2.2. Gebrekkigheid van de gehuurde plaatsen
In de veronderstelling dat de klant-huurder in de gehuurde plaatsen een defect zou vaststellen dat op korte termijn tijdens het verblijf hersteld kan worden, dan is hij VERPLICHT hier onmiddellijk na de vaststelling aangifte van te doen bij Ardennen Lodge, de door hem gevolmachtigde persoon, of bij de gerant die verantwoordelijk is voor het onthaal, teneinde Ardennen Lodge toe te laten er zonder verwijl een passende oplossing voor te vinden. Indien dit niet gebeurt zal om conform artikel 10.3.3.8° van de algemene voorwaarden van het huurcontract deswege geen klacht meer kunnen worden ingediend.
De klachten waarvoor het onmogelijk was die in te dienen tijdens het verblijf of die tijdens het verblijf niet op bevredigende wijze opgelost konden worden, moeten, teneinde ontvankelijk te zijn, gemeld worden aan Ardennen Lodge ten laatste 48 uur na het einde van het verblijf via info@ardennenlodge.be.
Ardennen Lodge zal binnen de 24 uur een goede ontvangst bevestigen.
De klacht zal gestaafd moeten worden door bewijskrachtig materiaal zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, foto’s, bewijzen van conversaties die met de eigenaar hebben plaatsgevonden.
Indien van toepassing, zal de Ardennen Lodge alles in het werk stellen om de klant huurder naar behoren schadeloos te stellen.

11.3 Indienen van klachten bij de Europese Commissie

Consumenten kunnen online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/.

Art. 12. Recht dat van toepassing is

De algemene voorwaarden en het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Art. 13. Bevoegde rechter

Bij geschillen met betrekking tot de opstelling, interpretatie of uitvoering van de algemene voorwaarden en/of het contract zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd zijn.

Art. 14.De ervaringen van vakantiegangers delen

Na het verblijf zal Ardennen Lodge de Klant via een tevredenheidsenquête vragen naar zijn algemene indruk van de accommodatie waarin hij verbleef, evenals naar zijn waardering voor de dienstverlening van Ardennen Lodge.

Het enige doel van het inwinnen van deze informatie is om de kwaliteit van onze vakantiehuizen en van onze diensten te verbeteren om zodoende te beantwoorden aan de missie, de visie en de waarden van Ardennen Lodge.

Art. 15. covid-19

Hou er ten alle tijde rekening mee dat een aanscherping van de regels tot maximaal 15 personen zoals eerder, geen reden is tot annulatie. Onze lode Samrée is geschikt voor groepen van 10 en met 21 personen, als er een restrictie wordt ingesteld tot 15 personen, is dit geen geldige reden tot annulatie van je verblijf.

In overeenstemming met de besluiten van de autoriteiten in het kader van het einde van de lockdown is onze lodge geopend. Desondanks, kunnen de reserveringen enkel worden aangehouden met inachtneming van de geldende wettelijke normen op het moment van het verblijf.

Er is sprake van overmacht als gevolg van covid-19 conform artikel 7.3 van de algemene voorwaarden, in de volgende situaties indien, en slechts indien, de betreffende situatie niet bekend was ten tijde van de reservering en/of de bevestiging van de reservering door de huurder:

 1. De sluiting van het vakantiehuis door de autoriteiten
 2. De sluiting van de nationale of lokale grenzen die de toegang tot de gehuurde vakantiewoning wettelijk verhinderen specifiek voor de huurders
 3. Een stevig en formeel verbod om naar de plaats van uw verblijf te reizen. Een “sterk afgeraden” reis is geen overmacht!
 4. Een wettelijk opgelegde beperking van het aantal toegestane personen tot minder dan 15.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zich te houden aan de wettelijke bepalingen, met inbegrip van de sanitaire voorschriften die van kracht zijn op het moment van de reservering en tijdens zijn verblijf. Bij gebrek hieraan kan Ardennen Lodge het contract op eigen risico opzeggen overeenkomstig artikel 7.1.B van deze algemene voorwaarden.
Ardennen Lodge kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken die door de autoriteiten op het ogenblik van het verblijf worden vastgesteld, met dien verstande dat zij niet in staat zijn om de realiteit van de door deze laatste op het ogenblik van de reservering meegedeelde informatie na te gaan.

Door het reserveren van een accommodatie van Ardennen Lodge vanaf 1 december 2021, aanvaardt de huurder dat elke annulering van een reservering als gevolg van een geval van overmacht covid-19 uitsluitend aanleiding geeft tot een terugbetaling in de vorm van een waardebon die hij kan gebruiken om zijn verblijf binnen een periode van 3 jaar te herplannen. Het geld wordt in geen enkel geval teruggestort.

Art. 16. Verhuring weigeren

De eigenaar-verhuurder kan te allen tijde en zonder opgave van reden een reservatie weigeren.

De eigenaar-verhuurder kan te allen tijde het vakantiehuis bezoeken indien de huurvoorwaarden niet nagestreefd worden en eventueel bij grove inbreuk de toegang weigeren.